Klauzule RODO

Informační klauzule o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 13 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále uváděné jako: GDPR) informujeme, že:

I. Správcem vašich osobních údajů je:

Termo Profil sp. z o.o.
Ul. Górnicza 17E
44-300 Wodzisław Śląski
KRS: 152321
email: RODO@termoprofil.eu

II. Cíle a základy zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 GDPR za účelem uzavření smlouvy mezi vámi a Termo Profil sp. z o.o. o produktech nebo službách nabízených Termo Profil sp. z o.o. a také za účelem plnění právních povinností ležících na Termo Profil sp. z o.o., odhalování zneužití a zabraňování jim, určení a obrany a vymáhání nároků, přímého marketingu, tvorby přehledů, analýzy a statistik, ověřování platební důvěryhodnosti, obsluhy reklamaci a hlášení, technické podpory, finančních vyúčtování, včetně vystavování účetních dokumentů.

III. Kategorie údajů, které budou zpracovávány

  • Běžné údaje

IV. Příjemci údajů

Termo Profil sp. z o.o. je oprávněna předávat vaše osobní údaje třetím subjektům za účelem a v rozsahu nezbytném pro správné a náležité plnění vámi uzavřené smlouvy.

V. Předávání údajů do třetích států nebo mezinárodním organizacím

Vaše údaje nepředáváme mimo území Polska/EU/Evropského hospodářského prostoru.

VI. Období uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání vaší smlouvy uzavřené s Termo Profil sp. z o.o., v souvislosti s níž jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a po tomto období do uplynutí termínu promlčení nároků souvisejících s vámi uzavřenou smlouvou. Vaše osobní údaje zachycení v účetní dokumentacji budou uchovávány po období uvedené v platných právních předpisech, včetně daňových předpisů.

VII. Práva jednotlivce:

Máte právo:

a) na přístup ke svým údajům a získávání jejich kopií,

b) korigování (opravování) svých údajů,

c) mazání údajů.

Pokud podle vašeho názoru neexistuje důvod, abychom údaje zpracovávali, máte právo požadovat, abychom je odstranili.

d) omezení zpracování údajů

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů výhradně na jejich uchovávání nebo plnění s vámi dohodnutých aktivit, pokud máme podle vašeho mínění nesprávné údaje nebo pokud je zpracováváme neopodstatněné nebo pokud nechcete, aby byly odstraněny, protože je potřebujete pro určení, vymáhání nebo obranu nároků; nebo na dobu vámi vzneseného odporu proti zpracovávání údajů.

e) právo vznést odpor vůči zpracovávání údajů

Marketingový“ odpor.

Máte právo na odpor proti zpracovávání údajů za účelem výkonu přímého marketingu. Pak přestaneme zpracovávat údaje pro tento účel.

Odpor s ohledem na zvláštní situaci.

Máte také právo na odpor vůči zpracování údajů na základě právně opodstatněného zájmu pro jiné účely než je přímý marketing a také, když je zpracovávání pro nás nezbytné pro plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo k výkonu nám svěřené veřejné pravomoci. Pak jste povinni uvést nám specifickou situaci, která opodstatňuje, abychom přestali se zpracováváním spadajícím do odporu. Tyto údaje přestaneme zpracovávat pro tyto účely, leda bychom prokázali, že základy zpracovávání těchto údajů námi jsou nadřazené vašim právům nebo že jsou vaše údaje pro nás nezbytné k stanovení, vymáhání nebo obraně nároků.

f) právo na přenášení údajů:

Máte také právo zadat nám zaslání těchto údajů přímo jinému subjektu.

g) právo na vznesení stížnosti k dozorčímu orgánu.

Pokud se domníváte, že zpracováváme údaje v rozporu se zákonem, máte právo podat v této věci stížnost k předsedovi Úřadu ochrany osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorčímu orgánu.

h) právo na stažení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kdykoliv máte právo stáhnout souhlas se zpracováním těch osobních údajů, které zpracováváme na základě souhlasu. Stažení souhlasu nebude ovlivňovat shodu zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho stažením, se zákonem.

VIII. Informace o vynucení/dobrovolnosti uvedení údajů

Uvedení vašich údajů je dobrovolné.

IX. Informace o zdroji údajů

Vaše údaje jsme získali přímo od vás.

X. Informace o profilování a automatickém zpracování

Vaše údaje nebudou automaticky zpracovávány a nebudou profilovány.

Používáme cookies, abychom umožnili fungování webu a pro statistické účely.
Předpokládáme, že pokud budete web nadále používat, souhlasíte se zpracováním údajů. Více se dozvíte zde