Klauzula RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Termo Profil sp. z o.o.
Ul. Górnicza 17E
44-300 Wodzisław Śląski
KRS: 152321
email: RODO@termoprofil.eu

II. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 RODO w celu zawarcia przez Pana/Panią z Termo Profil sp. z o.o. umowy na produkty lub usługi oferowane przez Termo Profil sp. z o.o., a także wykonania ciążących na Termo Profil sp. z o.o. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia
dokumentów księgowych.

III. Kategorie danych, które będą przetwarzane

  • Dane zwykłe

IV. Odbiorcy danych

Termo Profil sp. z o.o. jest uprawniona do przekazywania Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Pana/Panią umowy.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Pana/Panią z Termo Profil sp. z o.o. umowy w związku z którą Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Pana/Panią
umowy. Natomiast Pana/Pani dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

VII. Prawa jednostki:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usunięcia danych.

Jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, ma Pan/Pani prawo zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Ma Pan/Pani prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pan/Pani, żeby zostały usunięte, bo są Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw „marketingowy”.

Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację.

Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinien Pan/Pani wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać te dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas tych danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Ma Pan/Pani prawo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, ma Pan/Pani prawo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne.

IX. Informacja o źródle danych

Pana/Pani dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Pana/Pani.

X. Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. . Więcej informacji znajdziesz tutaj